Podmínky použití

Přístup k těmto webovým stránkám a jejich použití podléhá následujícím podmínkám použití („podmínky“). Při čtení těchto podmínek použití mějte na paměti, že platí pro společnost Upfield Europe B.V. a všechny ostatní společnosti skupiny Upfield Group („společnost Upfield“) a pro všechny ostatní webové stránky vlastněné nebo ovládané společností Upfield.

Používáním našich webových stránek potvrzujete přijetí a dodržování těchto podmínek. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nesmíte naše webové stránky používat. Společnost Upfield si vyhrazuje právo kdykoli ukončit nebo pozastavit provoz všech svých webových stránek nebo jejich částí.

Uživatelé (níže také „vy“) mohou prohlížet webové stránky a tam, kde je to možné, přispívat obsahem (jako jsou recenze, příspěvky nebo jiný multimediální obsah). Takové použití nebo příspěvky však nesmí být nezákonné ani žádným způsobem pohoršující. Uživatelům se konkrétně zakazuje:

Společnost Upfield může ze svých webových stránek okamžitě odstranit jakýkoli materiál, který dle vlastního uvážení považuje za porušení těchto podmínek použití, a/nebo pozastavit vaše používání webových stránek.

Všechna práva duševního vlastnictví, včetně autorských práv a ochranných známek, ve veškerých materiálech zveřejněných společností Upfield nebo jejím jménem na našich webových stránkách jsou majetkem společnosti Upfield nebo jejích poskytovatelů licencí.

Není-li uvedeno jinak, uživatelé mohou reprodukovat výňatky z webových stránek pro zákonem povolené vlastní použití (tj. nekomerční) za předpokladu, že ponechají nedotčena a budou respektovat všechna práva duševního vlastnictví, včetně oznámení o autorských právech, které může být u takového obsahu uvedeno (např. © Upfield).

Obsah třetích stran zobrazený na našich webových stránkách je výhradní odpovědností subjektu, který ho zpřístupňuje. Společnost Upfield může příležitostně kontrolovat obsah a odstranit nebo odmítnout zobrazit obsah třetích stran, o kterém se důvodně domníváme, že porušuje práva duševního vlastnictví třetích stran, jiné platné zákony nebo zásady společnosti Upfield, neponese však odpovědnost za žádný obsah třetích stran.

Odkazy na produkty nebo služby na našich webových stránkách nepředstavují nabídku prodeje nebo dodání daného produktu či služby a neznamenají, že produkty nebo služby jsou dostupné ve všech zemích ani že jejich název, popis nebo specifikace, tvrzení a značení budou stejné, jako je uvedeno na webových stránkách. Konkrétní informace o dostupnosti a vhodnosti konkrétního produktu nebo služby si vyžádejte od místní společnosti Upfield nebo distributora.

Naše webové stránky, včetně veškerého obsahu, funkcí a informací, jsou poskytovány „TAK, JAK JSOU“ a „JAK JSOU DOSTUPNÉ“. Souhlasíte s tím, že naše webové stránky používáte na vlastní riziko. Informace na těchto webových stránkách jsou uvedeny v dobré víře, ale slouží pouze k obecným informačním účelům. Nelze na ně spoléhat pro konkrétní účel a společnost Upfield neposkytuje žádná prohlášení ani záruky s ohledem na jejich dostupnost, zabezpečení, přesnost nebo úplnost a na své produkty či služby.

Společnost Upfield ani její ředitelé, zaměstnanci či zástupci nenesou odpovědnost za žádné ztráty, škody ani výdaje vzniklé ve spojení s přístupem k našim webovým stránkám či jejich obsahu a jejich použitím ani k žádným webovým stránkám, na které se odkazují, mimo jiné včetně ušlých tržeb nebo zisku, nepřímých, náhodných nebo následných ztrát či škod (v rozsahu, v jakém toto vyloučení umožňuje příslušný právní řád). Vaším jediným a výhradním prostředkem nápravy je ukončení používání webových stránek.

Zásadou společnosti Upfield je nepřijímat žádné nevyžádané návrhy na zlepšení produktů či služeb, nápady na nové produkty či služby nebo marketingové nápady od třetích stran. Jakékoli nevyžádané návrhy nebo informace, které nám zašlete, včetně receptur, budou považovány za veřejné a nedůvěrné a stanou se majetkem společnosti Upfield bez nároku na odměnu, pro exkluzivní použití dle našeho neomezeného uvážení.

Když nahrajete nebo jinak odešlete jakýkoli obsah, prohlašujete, že máte všechna práva, nároky a vlastnická práva na tento obsah a máte právo ho na webové stránky zaslat. Co se týče recenzí, komentářů, příspěvků nebo multimediálního obsahu, který odešlete, souhlasíte, že s nimi společnost Upfield bude nakládat jako s nedůvěrnými informacemi, a udělujete společnosti Upfield bezplatnou, plně splacenou, trvalou, celosvětovou licenci k použití (včetně práva na zpřístupnění, reprodukci, přenos, zveřejnění nebo vysílání v jakýchkoli médiích) vámi poskytnutého obsahu pro účely společnosti Upfield nebo jejích podniků.

Společnost Upfield si vyhrazuje právo provést na svých webových stránkách jakékoli změny a opravy, kdykoli to bude považovat za vhodné, a to bez předchozího upozornění. Oznámení o změnách těchto podmínek zobrazíme na této stránce a změny budou účinné okamžitě, pokud nebude uvedeno jinak. Uživatelé by měli tuto stránku průběžně kontrolovat, aby si mohli projít tyto podmínky použití a případné změny. Pokud se změněnými podmínkami nesouhlasíte, měli byste přestat webové stránky používat.

Na různých místech na webových stránkách můžete narazit na automatické odkazy na jiné internetové webové stránky nepatřící společnosti Upfield, které se týkají konkrétního aspektu těchto webových stránek. Neznamená to, že společnost Upfield nebo její přidružené společnosti jsou nutně s těmito dalšími webovými stránkami nebo jejich vlastníky spřízněny.

Společnost Upfield ani její ředitelé, členové představenstva, zaměstnanci a zástupci neponesou žádným způsobem odpovědnost za tyto další webové stránky a informace na nich uvedené. Nespadají pod kontrolu společnosti Upfield a nejsou jí ověřeny ani zaštítěny.

Uživatelé nesmějí uvést odkaz na webové stránky ani jiným způsobem navrhovat jakékoli neexistující spojení, schválení nebo záštitu společnosti Upfield.

K našim webovým stránkám lze přistupovat z řady zemí po celém světě. V každé zemi existují zákony, které se mohou lišit od těch ve Spojeném království. Přístupem na webové stránky uživatel i společnost Upfield souhlasí, že všechny záležitosti spojené s těmito podmínkami použití a obsahem našich webových stránek se budou řídit právním řádem Anglie a Walesu, pokud společnost Upfield neuvede, že pro konkrétní části webových stránek platí právní řád jiné země. Dále souhlasíte s tím, že pokud neuvedeme jinak, budou v těchto záležitostech mít nevýhradní jurisdikci soudy Anglie a Walesu.

Pokud bude v místě používání kterékoli z těchto ustanovení nevymahatelné, bude považováno za upravené tak, aby bylo platné, a ostatní ustanovení tím nebudou dotčena.

Společnost Upfield si vyhrazuje právo plně spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení nebo se soudními příkazy, které žádají nebo nařizují společnosti Upfield zpřístupnit identitu osoby zveřejňující obsah, u kterého existuje podezření (ať už opodstatněné nebo nikoli), že porušuje tyto podmínky nebo platné zákony.

Zásady ochrany osobních údajů (https://upfield.com/privacypolicy/index.html) a zásady používání souborů cookie (https://upfield.com/cookiepolicy/index.html) společnosti Upfield platí pro veškeré osobní údaje nebo soubory cookie sdílené na těchto webových stránkách.

Máte-li ohledně těchto podmínek používání nějaké dotazy nebo komentáře, zašlete nám je na adresu https://upfield.com/contact/.